ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)


Про загальні умови використання веб-сайту https://lvivbicycle.club/ (далі –

сайт), умови реєстрації у заходах на сайті, згода на обробку персональних даних

та повідомлення про права.

ГО «Львівський Велоклуб», пропонує фізичним особам (надалі іменується «Учасник») отримати

послуги з організації участі у спортивно-масових розважальних заходах, на умовах викладених у

цьому Договорі та інших документах, на які у ньому є посилання.

Даний Договір є публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України (надалі –

ЦК) та договором приєднання, у розумінні умов, викладених у ч. 1 ст. 634 ЦК.

Подання заявки на участь у спортивно-масовому розважальному заході у будь-якій

формі є свідченням беззастережного прийняття умов, викладених у даному Договорі,

та вважаються акцептуванням цієї оферти Учасником.

Умови даного Договору є однаковими для всіх Учасників та полягають у наступному:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 ​ .1. Основні понятт я та визнач ення термін ів ​ :

1.1.1. Публічний договір ​ – це правочин про надання та отримання послуг з організації участі

у спортивно-масовому розважальному заході, який встановлює однакові для всіх Учасників умови

надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Учасником (надалі –

«Договір»).

1.1.2. Публічна оферта (пропозиція) - ​ пропозиція Організатора (викладена на його

інтернет-сторінці), адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного

кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.

1.1.3. Акцепт (прийняття пропозиції) ​ - повне й беззастережне прийняття Учасником умов

Публічної оферти, викладених в цьому Договорі, шляхом заповнення заявки на сайті Організатора

та/або оплати стартового внеску. Договір, укладений Учасником за допомогою акцепту публічної

оферти, має юридичну чинність згідно ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до

договору, укладеному сторонами у письмовій формі. При поданні заявки та/або здійснення повної

чи часткової оплати Учасник вважається таким, що ознайомлений та згідний з умовами цієї

публічної оферти.

1.1.4. Договір ​ – цей Договір регулює взаємні відносини між Виконавцем та Замовником у

процесі надання послуг. Згідно умов Договору ГО «Львівський Велоклуб», як Виконавець,

зобов’язується надавати, за умови наявності у нього таких можливостей, послуги з організації участі

у спортивно-масовому розважальному заході кожному Замовнику, який до нього звернеться, а

Замовник зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість та неухильно

дотримуватись вимог участі. Договір доводиться до відома усіх Учасників шляхом його розміщення

(оприлюднення) на офіційному сайті Організатора: ​ https://lvivbicycle.club​ . Даний Договір

прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що

викладені в цій публічній оферті.

1.1.5. Реєстрація на участь у Заході ​ (далі - Реєстрація) – добровільне волевиявлення

Учасника, що полягає в ознайомленні із інформацією наведеною на сайті, умовами Заходу та

умовами цього Договору, згодою із ними та вчиненням дій із подання Заявки та здійснення оплати у

розміри та строки, зазначені на сайті для їх вчинення. Реєстрація передбачає попереднє обрання

виду Заходу, з переліку наведеного на сайті, відповідно до реєстраційних тарифів, встановлених

Організатором та зазначених на сайті, та дистанційної оплати стартового внеску. Факт реєстрації

Учасника на сайті Організатора означає, що Учасник підтверджує факт прийняття ним публічної

оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом, повністю

погоджується з усіма його умовами та свідомо без жодного примусу уклав цей Договір. Будь-яка

особа допущена до участі у Заході вважається його Учасником, а отже, такою, що повністю приймає

умови цього Договору та умови участі у Заході. Обов’язок ознайомитись із повними умовами участі у

Заході та умовами цього Договору покладається на Учасника.

1.1.6. Послуги ​ – організаційні, інформаційні, посередницькі та інші послуги, перелік яких

встановлений цим Договором, Положенням Заходу та іншими нормативними документами

Організатора, інформація про зміст яких наводиться на сайті Організатора, які відкриті для

публічного ознайомлення, а отже, до яких Учасник має вільний доступ.

1.1.7. Додаткові послуги – ​ послуги, які можуть надаватися на території проведення Заходуна підставі окремих договорів Організатором чи третіми особами.

1.1.8. Захід ​ – спортивно-масові розважальні змагання, що проводяться у формі

веломарафонів, з метою популяризації та пропаганди спорту та здорового способу життя в Україні,

розвитку масового спорту в Україні. Фактичними організаторами Заходів виступають ГО

«Львівський Велоклуб» та/або інші особи.

1.1.9. Учасник ​ – фізична особа, яка виявила бажання взяти участь в спортивно-масовому

Заході, з переліку, що наведений на сайті Організатора, та уклала Договір з Організатором шляхом

Реєстрації на сайті Організатора та сплати стартового внеску дистанційним способом.

1.1.10. Оргкомітет – ​ орган сформований Організатором та/або організатором Заходів з метою

оцінювання результатів його проведення.

1.1.11. Правила реєстрації та участі ​ – документ який регламентує умови реєстрації та участі

у конкретному Заході.

1.1.12. Гід учасника веломарафону ​ – документ, у якому викладені детальні інструкції для

Учасника, стосовно участі у Заході.

1.1.13. Регламент проведення Заходу ​ – документ, розміщений на сайті організатора, у якому

детально визначені правила, умови участі та інша необхідна інформація про конкретний

спортивно-розважальний Захід. Дотримання умов Регламенту проведення Заходу є обов’язковим

для всіх його Учасників. Регламент затверджується Оргкомітетом, який може вносити в нього зміни

та доповнення, які доводяться до Учасників шляхом розміщення відповідної інформації на сайті.

1.1.14. Відмова Учасника від претензій – ​ документ, обов’язковий для підписання

Учасником перед допуском до участі у будь-якому із Заходів, що містить вираження його

поінформованості стосовно можливих наслідків такої участі.

1.1.15. Стартовий внесок – ​ оплата послуг Організатора для організації участі у Заході, яку

Учасник має сплатити при Реєстрації на участь у Заході.

1.1.16. Стартовий пакет учасника – ​ набір послуг який отримує Учасник після Реєстрації.

1.1.17. Співорганізатори (співвиконавці) – ​ треті особи, які надають додаткові послуги, а

також спонсори, промоутери та їх агенти.

1.1.18. Офіційний сайт Організатора (​ чи просто – ​ сайт) ​ – офіційна веб-сторінка

Організатора в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: ​ https://lvivbicycle.club ​

(постійно

доступна для ознайомлення), та є джерелом інформування Учасників.

1.1.19. Сторона ​ — Організатор або Учасник в залежності від контексту.

1.1.20. Сторони ​ — Організатор та Учасник.


2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Для фізичних осіб підтвердженням повного та безумовного акцептування даної публічної

оферти є подання Заявки на участь у заході, оплата стартового внеску та оформлення Реєстрації на

участь у спортивно-масовому Заході.

2.2.Договір вважається укладеним з моменту отримання Організатором Реєстраційних даних

від Учасника повної оплати вартості зазначеної на Офіційному сайті Організатора Учасником

замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду

дотримуватися умов Договору. Оформлення Договору у вигляді окремого письмового документу не

вимагається. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним

Договору, підписаному сторонами.

2.3.Учасник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на

встановлених Організатором умовах з моменту надання Організатору реєстраційних даних та оплати

замовлених Послуг.

2.4.Укладаючи Договір, Учасник автоматично погоджується з повним та безумовним

прийняттям положень Договору, зокрема, стосовно вартості участі у Заході.

2.5.Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно

всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного

Договору відповідно до його умов.

2.6.Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед

початком користування Послугами кожний Учасник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього

Договору, Регламентом Заходу, Відмовою Учасника від претензій.

2.7.Особа не згодна з умовами Договору не може бути його Стороною та повинна утриматися

від Реєстрації на участь у Заході. Особа, яка здійснила Акцепт Договору, підтверджує своє

ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору та вважається Учасником відповідно до

його положень.2.8.

Учасник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на

Офіційному сайті Організатора та зобов’язаний періодично перечитувати інформацію із сайту,

зокрема, з метою ознайомлення із важливою інформацією стосовно участі у Заході, яка може

періодично вноситись.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.Організатор, згідно умов цього Договору, а також інформації,

зазначеної на сайті

Організатора, зобов’язується надати комплекс послуг з організації участі у

спортивно-масовому розважальному Заході, обраному Учасником, а Учасник

зобов’язується

прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором та інформації,

зазначеної на сайті Організатора щодо обраного Заходу.

3.2.Загальні умови та порядок надання Послуг встановлюються законодавством України,

цим Договором та Регламентом конкретного Заходу.

3.3.Під комплексом Послуг за цим Договором Сторони розуміють надання Учаснику

можливості прийняти участь у змаганнях (заходах), зазначених на Офіційному сайті Організатора,

користування кімнатою для переодягання, користування камерою зберігання, отримання «пакету

учасника» у який входить: налобна пов’язка з номером, а також, футболка фінішера та медаль

фінішера, у разі досягнення Учасником фінішу.


4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1.Для отримання та користування Послугами передбаченими цим Договором, Учасник

зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, Правилами реєстрації та участі, Регламентом

Заходу та пройти процедуру Реєстрації для участі у Заході через сервіс Офіційного сайту

Організатора.

4.2. При Реєстрації на сайті Організатора Учасник заходу зобов’язаний:

4.2.1. обрати Захід в якому він бажає прийняти участь;

4.2.2. заповнити анкетні дані:

− ​ прізвище, ім'я Учасника заходу або вказаної ним особи (одержувача реєстрації);

− ​ адреса електронної пошти;

− ​ контактний телефон Учасника веломарафону;

− ​ ім'я та контактний телефон особи-поручителя (на випадок, якщо немає зв'язку з Учасником

заходу),

− ​ адреса проживання Учасника веломарафону,

− ​ стать Учасника заходу та біометричні характеристики Учасника веломарафону, які

необхідні Організатору для дотримання всіх умов і регламенту проведення самого заходу.

4.2.3. здійснити оплату Стартового внеску з комісією.

4.3.Якщо Організатору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у

Учасника заходу. У разі ненадання необхідної інформації Учасником веломарафону, Організатор

має право відмовити Учаснику в подальшій реєстрації.

4.4.Організатор не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої

Учасником заходу при оформленні Реєстрації. Організатор залишає за собою право здійснювати

запис телефонних розмов із Учасником і протоколювання даних про хід Реєстрації, а також, має

право вільно використовувати отриману інформацію у разі виникнення можливих спірних ситуацій.

4.5.Учасник заходу несе самостійну відповідальність за достовірність наданої інформації при

оформленні Реєстрації.

4.6.Зміна анкетних даних Учасника після проходження процедури Реєстрації можлива лише

за погодженням із Організатором та можлива виключно до закінчення часу наданого Організатором

для відкритої Реєстрації на конкретний Захід. Організатор залишає за собою право встановлення та

стягнення додаткової оплати за проведення такої зміни.

4.7.У разі, якщо зареєстрований Учасник з будь-яких причин не може взяти участь у Заході,

Стартовий внесок поверненню не підлягає.

4.8.Оргкомітет має право призупинити або повністю припинити Реєстрацію без

попередження, в разі досягнення ліміту кількості Учасників, змінити час старту та кількість

Учасників веломарафону, що не вважається істотними змінами умов Договору та не тягне за собою

штрафних санкцій.

4.9.Реєстрація Учасника автоматично анулюється, якщо при Реєстрації ним були наданінеточні та/або помилкові чи недостовірні дані. В разі анулювання Реєстрації з причин зазначених у

даному пункті Договору, грошові кошти поверненню не підлягають.

4.10. Після проходження Реєстрації Учасник отримує можливість оплати своєї участі у Заході.

4.11. Учасник вважається допущеним до старту, якщо він належним чином оформив

Реєстрацію та сплатив Стартовий внесок.

4.12. Після Реєстрації Учасник отримує Стартовий пакет Учасника відповідно до обраного

Заходу та підписує обов’язкову Відмову Учасника від претензій.

4.13 Організатор не несе відповідальності за будь-які додаткові витрати, пов’язані з підготовкою

Учасника до заходу, включаючи витрати на проїзд та проживання.

4.14. Зареєстровані учасники не мають права передавати (продавати) своє право на участь у

Заході іншим особам.

4.15. Організатор залишає за собою право відмовити у реєстрації Учаснику, без пояснення

причин такої відмови.

4.16. Всі ризики, пов’язані з участю у веломарафонах ГО «Львівський Велоклуб», Учасник несе

самостійно. Організатор не несе відповідальності за смерть, травми, інші фізичні чи психологічні

ушкодження Учасника. Організатор не здійснює жодних компенсацій збитки, понесених Учасником

чи іншими особами унаслідок участі в Заходах.

4.17. Організатор не несе відповідальності за затримки, перенесення або відміну вело

марафонів у випадку «несприятливих погодних умов» чи «надзвичайних ситуацій». Визначення

«несприятливих погодних умов» та «надзвичайних ситуацій» належить виключно до компетенції

Організатора. При цьому грошові кошти, отримані від Учасників не повертаються, а зараховуються у

якості платежу на нову дату організації аналогічного Заходу.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Учасник має право​ :

5.1.1. отримати Послуги на умовах та в порядку передбаченими даним Договором.

5.1.2. вимагати від Організатора належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

5.1.3. Прийняти участь у обраному Заході згідно умов Договору та Регламенту Заходу після

Реєстрації.

5.1.4. Користуватися, додатковими послугами Організатора, у разі їх наявності, відповідно до

прейскуранту цін Організатора.

5.1.5. Повідомляти Організатора про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо проведення

Заходу.

5.1.6. За власним бажанням приймати участь, або відмовитися від участі у Заході, на умовах

визначених цим Договором та/або на додаткових умовах запропонованих Організатором.

5.1.7. отримати Стартовий пакет учасника на місці проведення Заходу.

5.2. Учасник зобов’язаний:

5.2.1. Належно виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.

5.2.2. Прийняти та оплатити надані Організатором послуги в порядку та на умовах

визначеними цим Договором.

5.2.3. Перед початком Реєстрації на обраний Захід, ознайомитися з переліком послуг, що

надаються Організатором, ознайомитися з умовами їх надання, Регламентом Заходу, Відмовою

Учасника від претензій, що розміщені (оприлюднені) на Офіційному веб-сайті Організатора, а в разі

виникнення додаткових запитань – до оформлення Реєстрації звернутися до Організатора за

додатковою інформацією.

5.2.4. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору, правил безпеки та вимог елементарної

розумності.

5.2.5. Користуватися Послугами особисто, не передавати (продавати) права отримані за даним

Договором третім особам.

5.2.6. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати додаткові послуги, у разі виявлення бажання

скористатись ними.

5.2.7. Відвідувати Захід у визначений час згідно з Регламентом заходу та обраного виду та часу

заходу.

5.2.8. Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території проведення Заходу,

під час користування Послугами, визначеними даним Договором.

5.2.9. Нести матеріальну та моральну відповідальність за нанесену шкоду Організатору, його

персоналу, Оргкомітету чи іншим учасникам заходу та їх майну.

5.2.10. До початку користування Послугами визначеними даним Договором, пройти медичнеобстеження та отримати консультації лікаря щодо можливості зайняття фізичними вправами та

навантаженням.

5.2.11. За наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, захворювань

внутрішніх органів, захворювань кровоносної, нервової системи, опорно-рухового апарату та/або

інших захворювань, що можуть призвести до погіршення стану здоров’я під час фізичних

навантажень або після них, а також у разі, якщо вони можуть становити загрозу життю чи здоров’ю

третіх осіб, - утриматись від участі у Заході.

5.2.12. Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я, не ставити під загрозу

здоров’я та життя своє та оточуючих.

5.2.13. Перед участю у Заході надавати адміністрації Заходу посвідчення особи, що підтверджує

вік та особу Учасника. Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка має

покривати можливі травми отримані від участі у спортивно-розважальних заходах.

5.3. Організатор має право​ :

5.3.1. Вимагати від Учасника належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за

цим Договором.

5.3.2. В повному обсязі своєчасно отримати оплату наданих Послуг.

5.3.3. Вимагати від Учасника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання

збитків Організатору, майну Організатора, його працівникам, волонтерам чи іншим особам.

5.3.4. Не допускати Учасника на територію проведення Заходу і припинити надання Послуг,

якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати, що Замовник знаходиться під впливом

алкогольних, наркотичних, сильнодіючих лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та

стан свідомості.

5.3.5. Не допускати Учасника на територію проведення Заходу і припинити надання Послуг,

якщо Учасник своїми діями порушує правила поведінки, загрожує життю та здоров’ю, честі та

гідності інших Учасників та/або працівників Організатора, чи третіх осіб.

5.3.6. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити

його виконання за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Учаснику

або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись

неможливістю виконання цього Договору з вини Учасника та не потягне будь-якої відповідальності

для Організатора.

5.3.7. У випадку припинення надання Послуг Учаснику з причин передбачених п.п. 5.3.5., 5.3.6.

цього Договору, Учасник вважається дискваліфікованим. Дискваліфікований Учасник не отримує

«пакету учасника», а при наступних заходах такому учаснику буде відмовлено у Реєстрації.

5.3.8. Змінити умови цього Договору, а також вартість організації участі в Заходах у

односторонньому порядку попередньо розмістивши інформацію на офіційному сайті Організатора:

https://lvivbicycle.club​ .

5.3.9. Обмежувати використання Учасником будь-якого обладнання та доступ Учасника до

будь- якого приміщення.

5.3.10. Без погодження із Учасником самостійно встановлювати і скасовувати різноманітні

знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.

5.3.11. З метою безпечного і ефективного надання послуг, вимагати від Учасника надання будь-

якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання Послуг за

цим Договором.

5.3.12. Без узгодження із Учасником самостійно, з метою безпечного і ефективного надання

послуг та контролю за якістю Послуг що надаються, здійснювати відео та фото зйомку під час

проведення Заходу.

5.3.13. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Учасника під

час користування Послугами, визначеними даним Договором.

5.4. Організатор зобов’язаний​ :

5.4.1. Надавати Учаснику Послуги згідно умов цього Договору.

5.4.2. Після Реєстрації та здійснення оплати Стартового внеску Учасником, присвоїти Учаснику

стартовий номер, який підтверджує права Учасника на отримання Послуг відповідно до цього

Договору.

5.4.3. Доводити до відома Учасника про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни дати та

часу проведення Заходу, тощо шляхом розміщення відповідної інформації на сайті:

https://lvivbicycle.club/.

5.4.4. В разі виявлення порушень будь-яким з Учасників чи третіх осіб правил поведінки під часпроведення Заходу, умов Регламенту Заходу чи умов цього Договору, вжити всіх можливих заходів

щодо припинення цього порушення.

5.4.5. Організатор зобов'язується організувати участь Учасника у обраному Заході на умовах

цього Договору.

5.4.6. Організатор надає Учаснику Заходу повну і достовірну інформацію про умови реєстрації,

включаючи інформацію про супутні товари, що можуть бути придбані під час проведення Заходу, та

за наявності змоги, розмістити в описі кожного Заходу на сайті: ​ https://lvivbicycle.club/.


6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1.Вартість Послуг за цим Договором встановлюється відповідно до обраного Учасником

Заходу, виду дистанції, терміну реєстрації та визначається у Регламенті проведення конкретного

Заходу та вказана на сайті: ​ https://lvivbicycle.club/.

6.2.Оплата Послуг здійснюється Учасником в день проведення Реєстрації в розмірі 100 % від

вартості Стартового внеску обраного виду веломарафону.

6.3.Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України - гривні -

в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Організатора.

6.4.Кошти сплачені Учасником відповідно до даного розділу Договору поверненню не

підлягають, за виключенням випадків передбачених даним Договором, Регламентом Заходу чи за

додатковою узгодженістю Сторін.

6.5.Організатор має право в односторонньому порядку змінити вартість послуг з організації

участі у будь-якому Заході.

6.6. ​ Зміна Організатором вартості вже оплаченого у повному розмірі Учасником

стартового внеску не допускається.

6.7.Зобов'язання Учасника веломарафону з оплати Стартового внеску вважаються

виконаними з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, вказаний

Організатором.


7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ.

7.1.Термін дії оферти не обмежений і співпадає зі строком її розміщення на Офіційному

сайті Організатора, якщо інше не зазначено на самому сайті.

7.2.Для Учасника цей Договір набуває чинності з моменту його Реєстрації на обраний Захід

та оплати повного розміру Стартового внеску Учасником відповідно до вартості обраного

веломарафону.

7.3.Строк дії Договору з Учасником, який акцептував дану оферту, закінчується в момент

закінчення участі Учасника в обраному Заході.

7.4.В разі порушення умов Договору зі сторони Учасника, Договір може бути достроково

припинений/розірваний Організатором в односторонньому порядку без повернення сплачених

коштів Учаснику, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

7.5.Договір може бути достроково припинений/розірваний за ініціативи Учасника з підстав

передбачених чинним законодавством України.

7.6.Організатор самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства

України визначає умови Договору. Організатор самостійно має право змінити умови Договору з

обов’язковим повідомленням про це Учасника на Офіційному сайті Організатора.

7.7.При внесенні змін до цього Договору, Організатор розміщує повідомлення про такі зміни

на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків,

для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а

також випадків, у яких Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасника про внесення змін. При

цьому Організатор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Організатора поточна редакція

тексту цього Договору є дійсною.

7.8.В договір можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної

інформації на сайті: ​ https://lvivbicycle.club/​ . Учасник зобов’язаний слідкувати за змінами,

розміщеними на зазначеному сайті та періодично відвідувати його.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть

відповідальність згідно чинного законодавства України.

8.2.Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором,

якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх

необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.8.3.

Організатор не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, що не

є працівниками ГО «Львівський Велоклуб» (власників території на якій має відбутися чи

відбувається Захід, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

комунальних служб, Співорганізаторів, громадських організацій тощо), внаслідок яких Виконавець

не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

8.4. Учасник несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя і здоров’я.

8.5. Організатор не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Учасника.8.6.

Організатор не несе відповідальність за стан здоров'я Учасника під час споживання

Послуг визначених даним Договором.

8.7.Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Учасника

діями третіх осіб або діями самого Учасника.

8.8.У разі нанесення матеріального збитку, псування або втрати майна з вини Учасника,

останній зобов'язаний відшкодувати повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому

Організатором.

8.9.Учасник повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Організатор не несе

відповідальність за збереження особистих речей Учасника.

8.10. Усі спірні ситуації, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу укладення чи

виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під

час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку

встановленому законодавством України.


9. ФОРС-МАЖОР

9.1.Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання

обов’язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме:

стихійного лиха, війни і військові дії, страйку (-ів), диверсії, епідемії, аварії, пожежі, масового

безладдя і заворушень, актів органів державної влади або управління, і т.д., при умові, що дані

обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання

зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

9.2.Сторона яка не може виконати свої зобов’язання в силу обставин визначених п. 9.1. цього

Договору повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в

письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини

непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання

невиконаних своїх зобов’язань. Повідомлення Організатора про настання форс-мажорних обставин

можливе, поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті

Організатора.

9.3.Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є довідки, видані

відповідними органами державної влади України.


10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1. ГО «Львівський Велоклуб» не є медичним або іншим закладом, що надає послуги з

медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігає та не контролює стан здоров’я Учасника.

10.2. Учасник несе самостійну відповідальність за своє життя, стан здоров’я під час участі у

Заході.

10.3. Виконавець надає послуги виходячи з того, що Замовник до початку споживання Послуг

та участі у Заході пройшов медичне обстеження і не має протипоказань до заняття спортом.

10.4. Учасник приймає участь у Заході відповідно до дати та часу його проведення, зазначеного

Організатором на сайті і/та/або обраної Учасником категорії та виду дистанції.

10.5. Участь у спортивно-масовому Заході можлива лише за наявності стартового номера.

10.6. Учаснику слід пильно стежити за своїми особистими речами та одягом і не залишати їх

без нагляду. За загублені та/або залишені без нагляду речі, Організатор відповідальності не несе.

10.7. Перебування в службових приміщеннях без відповідного дозволу Організатора

категорично забороняється.

10.8. У разі поганого самопочуття або отримання травми Учасник зобов’язаний негайно

припинити участь у змаганнях та звернутися по медичну допомогу.

10.9. Організатор не несе відповідальності за дії третіх осіб та взаєморозрахунки між

Учасником та такими третіми особами, у томі числі і з Співвиконавцями, а також не відповідає за

зобов’язаннями стороною яких він не є.


11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Організатором можуть надаватися Учасникам додаткові послуги, які не передбачені п. 3.1.

даного Договору та не входять до предмету цього Договору.

11.2. Додаткові послуги можуть надаватися Організатором на підставі окремих договорів.

11.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору,

тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а

також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів

добросовісності, розумності та справедливості.

11.4. Заповненням відповідної анкети при Реєстрації та оплатою послуг, а саме оплатою

Стартового внеску, Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами

та обов’язками передбаченими даним Договором, Регламентом обраного Заходу, а також з правами і

обов’язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».

11.5. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його

умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності

правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.

11.6. Учасник гарантує, що має належний стан здоров’я для користування Послугами

передбаченими цим Договором і несе повну, самостійну відповідальність за погіршення стану

здоров’я під час та після користування Послугами та під час дії даного Договору.

11.7. Заповненням анкети при Реєстрації на сайті Організатора із зазначенням персональних

даних та оплатою послуг (Стартового внеску) Організатора, Учасник надає свою згоду та

дозвіл Організатору та Співорганізаторам на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до

п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання Послуг.

Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці

цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.

11.8. З метою забезпечення безпеки на території проведення Заходу Учасник надає свою

безумовну згоду на проведення фото та відеозйомки під час його участі у Заході (крім санітарних

зон: душових, туалету та роздягалень). Також Учасник надає дозвіл використовувати Організатором

та Співорганізаторами, їх працівниками та контрагентами фотографій, відеозаписів, звукозаписів

або будь-яких інші записів знятих під час проведення Заходу, у тому числі і у рекламних цілях без

оплат та будь-яких компенсацій.

11.9. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг визначених

цим Договором вважається розміщення відповідної інформації на сайті: ​ https://lvivbicycle.club/​

.

11.10. Датою укладення цього Договору вважається дата проведення Реєстрації Учасника та

повна оплата Послуг.

11.11. Місцем укладення цього Договору є місто Львів.

Найближчі події


2024 BRM400

01.07.2024 00:00
Lviv

2024 Gran Fondo Ukraine

14.07.2024 11:00
Komarno

Найближчі поїзденьки


Немає поїзденьок